Novas

ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 30/03/2022

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 09/02/2022

2. Modificación orzamentaria 3/2022

3. Sistema de notificacións telemáticas a corporativos

4. Desafectación tramo de camiño en Oleira de Abaixo (Coruxou): Tomás Sánchez Díaz

5. Perturbación de camiño de uso público en Cerro (Churío)

6. Moción do Grupo Municipal PP sobre medidas de xestión de efectos da invasión rusa de Ucraína

7. Moción do Grupo Municipal PSdeG-PSOE sobre posición de rexeitamento da invasión rusa de Ucraína

8. Moción do Grupo Municipal PSdeG-PSOE sobre medidas económicas e sociais diante da crise da invasión rusa de Ucraína

9. Coñecemento de resolución da alcaldía de aprobación da liquidación orzamento 2021

10. Coñecemento da resolución da alcaldía de solicitude de subvención Plan concertado de servizos sociais (Xunta de Galicia)

11. Coñecemento de resolución da alcaldía de meses anteriores

12. Mocións de urxencia

13. Rogos

14. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 09/02/2022

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 22/12/2021

2. POS+ ADICIONAL 1/2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios

3. Rogos

4. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 22/12/2021

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 29/09/2021

2. Orzamento 2022: estados económicos, bases e persoal

3. Defensa xurídica no recurso contencioso do P.A. 252/2021 DO Xulgado contencioso-administrativo nº 4 da Coruña: José Martín Espiñeira Cal

4. Moción do GRUPO MUNICIPAL POPULAR de apoio ás Forzas e Corpos de Seguridade e de non modificación da Lei de seguridade cidadán

5. Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS+ 2022

6. Moción do GRUPO MUNICIPAL POPULAR de defensa e dinamización do sector lácteo galego

7. Rogos

8. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 30/07/2021

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 23/06/2021

2. Corrección de erros na acta da sesión plenaria do 15/04/2021

3. Conta Xeral exercicio 2020

4. Festivos locais 2022

5. Aprobación proxectos de obras de financiamento municipal

6. Expediente de modificación orzamenaria 6/2021

7. Modificación ordenanza fiscal nº 12 Taxa do subministro de auga potable

8. Coñecemento de resolucións da alcaldía de meses anteriores

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 23/06/2021

1. Aprobación da acta da sesión do 14/04/2021

2. Aprobación definitiva desafectación e permuta camiño en Cerro (Churío): Pedro Varela Otero

3. Moción do BNG sobre as peaxes das autovías galegas

4. Moción do BNG en defensa dun modelo de enerxía eólica sustentábel, xusta e galega fronte ao espolio e a depredación

5. Moción do PP sobre a proposta do Goberno de España de cobrar peaxes por circular por autovías españolas

6. Aprobación definitiva PACES-IRIXOA

7. Convenio subvención nominativa Deputación para acondicionamento edificio Tiulfe (antiga escola)

8. Moción do PP sobre ampliación da suspensión das regras fiscais nas entidades locais para os anos 2022 e 2023

9. Moción do PP sobre non concesión polo Goberno dos indultos aos líderes independentistas cataláns condenados por sedición

10. Moción do PP sobre alegación ao proxecto Parque eólico Pena do Corvo (Monfero)

11. Declaración de especial interés e utilidade municipal da actividade de residencia de maiores en Ambroa

12. Coñecemento de resolucións da alcaldía de meses anteriores

13. Rogos

14. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 15/04/2021

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 31/03/2021

2. Plan de acción polo clima e a enerxía sostible (PACES – IRIXOA)

3. Desafectación inicial e permuta de camiño en Cerro: Pedro Varela Otero

4. Modificación orzamentaria 1/2021 (Remanente tesourería)

 
ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO DO 31/03/2021

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 14/01/2021

2. Plan de acción polo clima e a enerxía sostible (PACES-IRIXOA)

3. Desafectación definitiva de camiño en Lousada: María Dolores Porto Álvarez e María José Pérez Ares

4. Desafectación definitiva de camiño en Gándara: Alfredo Calvo Varela

5. Modificación distribución gastos sociais extraordinarios POS+ ADICIONAL 1/2021

6. Coñecemento de resolución da alcaldía sobre delegación de función no 1º Tenente de alcalde (28/01/2021) e de reasunción de función (17/02/2021)

7. Coñecemento de resolución da alcaldía de aprobación liquidación orzamento 2020

8. Coñecemento de resolucións da alcaldía de meses anteriores

9. Mocións de urxencia

10. Rogos

11. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 30/12/2020

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 11/12/2020

2. Modificación orzamentaria 1/2021

3. Aprobación Conta xeral 2019

4. Aceptación doazón de terreo para ampliación de vial en Vilar da Viña: Antonia Couce Díaz

5. Moción do BNG sobre reactivación da asistencia sanitaria

6. Moción do Grupo municipal popular en apoio da autonomía financiera de Galicia

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 11/12/2020

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 30/09/2020

2. Plan provincial de obras e servizos POS+ 2021

3. POS+ ADICIONAL 1/2021 de servizos sociais

4. Elección de Xuíz de paz substituto

5. Orzamento municipal 2021: estados, bases de execución e persoal

6. Recuperación camiño público perturbado de acceso á Fonte Sécheme en Feal (Churío)

7. Modificación ordenanzas fiscais

8. Aprobación definitiva desafectación e permuta en Tiulfe: Manuel Vázquez Pena

9. Aprobación inicial desafectación de camiño en Gándara: Alfredo Calvo Varela

10. Aprobación inicial desafectación de camiño en Lousada: María Dolores Porto Álvarez e María José Pérez Ares

11. Coñecemento de resolucións da alcaldía de meses anteriores

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 30/09/2020

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 14/08/2020

2. Convocatoria elección Xuíz de paz substituto

3. Aprobación inicial desafectación e permuta en Tiulfe (Ambroa): Manuel Vázquez Pena

4. Coñecemento de resolución da alcaldía de meses anteriores

5. Mocións de urxencia

6. Rogos

7. Preguntas

 
Página  1   2   
Sede electrónica

 

As nosas sedes

 

Perfil Facebook

 

Aula Mentor