Usos do solo

PLANIMETRÍA DA CLASIFICACIÓN E USOS DO SOLO.
O territorio do termo municipal está dividido en 18 planos a escala 1:5000